Useful Links

Useful Download Links
Sureshu Font Download
Sourashtra Unicode Font Link 1 Link 2
Lakshmanacchaaryaa - Sourashtra English Transliteration Tool Download
My Youtube Channel Download

Saturday, April 3, 2010

ꢒꢵꢪ꣄ ꢪꢾꢥꢾꢡ꣄ - காம் மெநெத்

ꢏꢠ꣄ꢜꢾ ꢣꢶꢥ꣄ꢥꢸ ꢮꢬꢵ ꢣꢿꢮ꣄ ꢒꢶꢰꢸꢥꢸ ꢙꣁꢮꢭ꣄ ꢙꢷ - 'ꢒꢵꢪ꣄ ꢒꢾꢬꢶ ꢒꢾꢬꢶ ꢪꣁꢒꣁ ꢱꢷꢥ꣄ ꢂꢮ꣄ꢬꢾꢡ꣄ꢡꢾ; ꢪꣁꢒꣁ ꢏꢠ꣄ꢜꢾ ꢏꢱ꣄ꢱꢸ ꢥꢶꢱ꣄ꢣꢶꢥ꣄ꢥꣁ ꢣꢾꢮꣂ' - ꢪꢾꢥꢶ ꢪꢾꢥꢵꢱ꣄.
'ꢪꢷ ꢪꢾꢳ꣄ꢳꢶ ꢭꢪ꣄ꢨꢸ ꢆꢳꢵꢱ꣄ ꢙꢷ ꢣꢶꢥ꣄ꢥꢸ ꢚꢸꢒꢸ ꢲꣁꢫ꣄ꢫꣁ.ꢡꣁꢒꣁ ꢥꢶꢱ꣄ꢣꢶꢥ꣄ꢥꣁ ꢣꢶꢫꢾꢱ꣄. ꢱꣁꢪ꣄ꢦꢸꢒꢥ꣄ ꢬꢴꢵ' -ꢪꢾꢥ꣄ꢡꢶ ꢒꢶꢰꢸꢥꢸ ꢧꢬꢵꢜ꣄ ꢙꢿꢞꢶꢫꢵ. ꢮꢬꢵ ꢣꢿꢮ꣄ ꢪꢾꢳ꣄ꢳꢶ ꢔꣁꢪ꣄ꢪꢸ ꢙꢷ ꢥꢜꢥ꣄ ꢒꢾꢬꢡ꣄ꢡ ꢥꢶꢳ꣄ꢳꢶꢞꢶꢫꣁ.

ꢌꢭ꣄ꢭꢾ ꢱꢷꢡꢶ ꢦꣁꢮ꣄ꢱꢸ ꢣꢿꢮ꣄ ꢪꢾꢳ꣄ꢳꢶ - 'ꢮꢬꣁ ꢬꢴꢶꢫꢾꢡꢶꢱ꣄ ꢦꣁꢮ꣄ꢱꢸꢒ꣄ ꢨꣁꢭꢪ꣄.ꢮꢬꣂꢱ꣄ ꢥꢴꢷ ꢪꢾꢥꢶ ꢲꣁꢫꢾ ꢲꢵꢭ꣄ ꢪꣁꢒꣁ ꢪꢾꢳ꣄ꢳꢶ ꢥꢶꢱ꣄ꢣꢶꢥ꣄ꢥꣁ ꢣꢾꢮꣂ' -ꢪꢾꢥꢶ ꢪꢔꢶ ꢓꢳ꣄ꢳꢶ ꢲꣁꢖ꣄ꢒꢸꢪ꣄ ꢙꢿꢞꢶꢫꣁ.

ꢌꢭ꣄ꢭꢾ ꢒꣁꢥꢒ꣄ꢒꢷ ꢥꢵꢬꢣꢸꢒ꣄ ꢒꢳꢫꢶ ꢔꢵꢪ꣄ ꢂꢱ꣄ꢒꣁ ꢞꣁꢪ꣄ ꢞꣁꢪ꣄ ꢣꢾꢜ꣄ꢜꢡ꣄ꢡꣁ ꢥꢶꢳ꣄ꢳꢶꢞꢶꢫꣁ. ꢪꢾꢥ꣄ꢒ꣄ꢫꢵꢥꢸꢒ꣄ ꢌꢭ꣄ꢭꢾ ꢒꢳꢥꢶ ꢂꢮꢶ ꢡꢾꢖ꣄ꢒꣁ ꢡꢾꢖ꣄ꢒꣁ ꢪꣁꢥ꣄ꢥꢸ ꢢꢵꢥꢸꢒ꣄ ꢓꢾꢥꢶ ꢱꢶꢮꢡ꣄ꢡ ꢥꢶꢳ꣄ꢳꢶꢞꢶꢫꢵ.

ꢏꢠ꣄ꢜꢾ ꢣꢶꢥ꣄ꢥꢸꢪ꣄ ꢗꢳꢬꢶꢫꢾ ꢒꢵꢪ꣄ ꢂꢱ꣄ꢒꢶ ꢲꣁꢭꣁ ꢲꣂꢡ꣄ꢡꣁ ꢥꢶꢳꢶ ꢣꢶꢮ꣄ꢮꣁ ꢣꢶꢥ꣄ꢥꢸꢪꢸꢱ꣄ "ꢦ꣄ꢬꣁꢞꢔ꣄ꢰꢥ꣄ ꢞꣃꢥ꣄" ꢲꣁꢫ꣄ꢫꣁ. ꢲꢥ꣄ꢥꢮꢸꢒ꣄ ꢪꢣꢶꢮ꣄ ꢥꢴꢷꢡ꣄ꢡꣁ ꢲꣁꢫ꣄ꢫꣁ. ꢄꢒ꣄ꢒꣁ ꢒꢵꢱ꣄ ꢣꢶꢫꢾꢡ꣄ ꢪꢾꢳ꣄ꢳꢶ ꢓꢞꢡ꣄ꢡꣁ ꢣꢿꢡ꣄ꢡꣁ ꢒꣁꢥ꣄ꢥꢶ ꢂꢨ꣄ꢨꢾꢥꢴꢷ. ꢏꢠ꣄ꢜꢾꢥꢵꢒ꣄ ꢏꢠ꣄ꢜꢾꢥꣁ ꢡꣂꢥ꣄ ꢣꢷ ꢮꢡ꣄ꢡꣁ ꢒꢾꢬꢵꢥꢴꢷ.

ꢣꢶꢥ꣄ꢥꢸ ꢙꢵꢡ꣄ꢡꣁ ꢙꢵꢡ꣄ꢡꣁ ꢨꢹꢳꣁꢒ꣄ ꢥꢬꢒ꣄ ꢲꣂꢡ꣄ꢡꣁ ꢥꢶꢳ꣄ꢳꢶꢞꢶꢫꣁ.

ꢒꢶꢰꢸꢥꢸ ꢆꢛ꣄ꢗ ꢬꢴꢷ ꢌꢭ꣄ꢭꢾ ꢂꢱ꣄ꢒꢶ ꢱꢶꢭꢿꢡ꣄ ꢂꢱꢾ ꢱꣂꢥꢸꢱ꣄ ꢲꣁꢡꢾꢱ꣄. 'ꢒꢭꢶ ꢔꢾꢠ꣄ꢞꣁ ꢂꢮ꣄ꢭꢿꢡ꣄ ꢱꢿ' ꢪꢾꢥꢶ ꢲꢮ꣄ꢜꢶꢭꢾꢡ꣄ ꢬꢴꢡꣁ, ꢏꢠ꣄ꢜꢾ ꢔꢵꢪꢸꢪ꣄ ꢏꢠ꣄ꢜꢾ ꢱꢵꢳ꣄ꢡꢾꢥꣁ ꢥꢶꢱ꣄ꢡꣁ ꢩꢹꢫꢶꢪ꣄ "ꢍꢬ꣄" ꢤꢪꢜ꣄ꢭꢿꢡ꣄ ꢲꣁꢡꢾꢱ꣄. ꢌꢭ꣄ꢭꢾ ꢱꢷꢡꢶ ꢒꢶꢰꢸꢥꢸ ꢡꢾꢒꣁ ꢙꣁꢮꢳ꣄ ꢙꢷ - 'ꢒꢵꢫ꣄ ꢨꢵ ꢒꢾꢬꢬꢡ꣄ꢡꢾ ꢡꢹ. ꢦꣁꢮ꣄ꢱ꣄ ꢮꢬꣁ ꢥꢴꢷ. ꢡꢹ ꢒꢵꢫ꣄ ꢪꢾꢥꢾꢡ꣄ ꢱꢵꢳ꣄ꢥꢶ ꢒꢾꢬ꣄ꢭꢿꢡ꣄ ꢱꢿꢥꢵ. ꢏꢠ꣄ꢜꢾ ꢮꢾꢞꢶꢒ꣄ꢒꢥꢸꢱ꣄ ꢡꢹ ꢱꢿ' ꢪꢾꢥꢶ ꢪꢾꢥꢵꢱ꣄.

ꢌꢭ꣄ꢭꢾꢒꣁ ꢡꢾꢭ꣄ꢭꢾ ꢱꢵꢳ꣄ꢡꢾꢥꣁ 'ꢲꢶꢥ꣄ꢣꣁ ꢮꢬꣁ ꢦꣁꢮ꣄ꢱ꣄ ꢥꢴꢷ ꢪꢾꢥꢶ ꢲꢮ꣄ꢜꢶ ꢂꢪꢶ ꢔꣂꢱ꣄ ꢬꢴꢶꢫꢾꢡ꣄, ꢱꣁꢥ꣄ꢡꣁ ꢮꢬꣁ ꢦꣁꢮ꣄ꢱ꣄ ꢂꢮꢡ꣄ꢡꣁ ꢮꢿꢳꣁ ꢱꢵꢳ꣄ꢥꢶ ꢒꢾꢬꢡ꣄ꢡꣁ ꢒꢳꢥꢵꢡ꣄ꢡꣁ ꢂꢱ꣄ꢒꢶ ꢲꢮ꣄ꢜꢥ꣄ ꢙꢿꢞꢫ꣄. ꢡꢾꢒꣁ ꢲꢵꢭꢸꢱ꣄ ꢪꢷ ꢂꢡ꣄ꢡꣁ ꢪꢾꢳ꣄ꢳꢶ ꢦ꣄ꢬꢫꢡ꣄ꢡꢥ꣄ ꢒꢾꢬꢬꢡ꣄ꢡꢾ.'

ꢌꢭ꣄ꢭꢾ ꢎꢒꢡ꣄ꢡꢶꢒꢶꢥ꣄ ꢒꢶꢰꢸꢥꢸꢒ꣄ ꢡꢾꢥꢸ ꢒꢾꢬꢾ ꢆꢥ꣄ꢥꣁ ꢒꢵꢫ꣄ꢫꢾ ꢪꢾꢥꢶ ꢒꢳꢫ꣄ꢫꣁ. ꢮꢬꢵ ꢣꢿꢮ꣄, ꢦꣁꢮ꣄ꢱ꣄

ꢣꢿꢮꢸꢒ꣄ ꢣꢶꢫꢾ ꢥꢶꢱ꣄ꢣꢶꢥ꣄ꢥꣁ "ꢒꢿꢥ꣄ꢱꢾꢭ꣄" ꢒꢾꢬ꣄ꢡꢶꢫꢵ.

'ꢙꢮꣂ! ꢙꢷ ꢒꢵꢪ꣄ ꢒꢾꢬꣂ!' ꢪꢾꢥꢶ ꢪꢾꢥ꣄ꢡꢶꢫꢵ.

[ꢤꢥ꣄ꢥꢸ: ꢡꢾꢥ꣄ꢒꢗ꣄ꢗꢶ ꢱ꣄ꢮꢪꢶꢥꢵꢡꢥ꣄ (ꢪꢹꢭ꣄ ꢡꢪꢶꢭꢸꢪ꣄)]

ꢒꢾꢬ꣄ꢥꣁ ꢪꢾꢥꢶ ꢥꢴꢷ ꢒꣁꢥ꣄ꢥꢶ ꢢꢷꢥ꣄ ꢭꣂꢔꢸꢪ꣄. ꢦꢵꢬ꣄ꢢꢵ, ꢥꢴꢷ ꢒꣁꢥ꣄ꢥꢶ
ꢂꢨ꣄ꢨꢸꢥꢵꢡ꣄ꢡꣁ ꢂꢡ꣄ꢡꣁ ꢂꢨ꣄ꢨꢡ꣄ꢡꣁ. ꢬꢴꢶꢫꢾꢡꢶ ꢒꢵꢪ꣄ ꢒꢾꢬ꣄ꢭꢿꢡꢸꢱ꣄ ꢪꢷ (ꢩꢔꢮꢣ꣄ ꢔꢷꢡꢵ ꣓.꣒꣒)


ஒண்டெ தி3ன்னு வரா தே3வ் கிஷுனு ஜொவல் ஜீ - 'காம் கெரி கெரி மொகொஸீன் அவ்ரெத்தெ; மொகொ ஒண்டெ ஒஸ்ஸு நிஸ்தி3ன்னொ தெ3வோ' - மெனிமெனாஸ்.
'மீ மெள்ளி லம்பு3 உளாஸ் ஜீ தி3ன்னு ஜு2கு ஹொய்யொ.தொகொநிஸ்தி3ன்னொ தி3யெஸ். ஸொம்புகன் ரா:' -மெந்தி கிஷுனு 2ராட் ஜேடி3யா. வரா தே3வ் மெள்ளி கொ3ம்மு ஜீ நடன் கெரத்த நிள்ளிடி3யொ.

எல்லெ ஸீதி பொவ்ஸு தே3வ் மெள்ளி - 'வரொ ரி:யெதிஸ் பொவ்ஸுக்பொ3லம்.வரோஸ் நீ: மெனி ஹொயெ ஹால் மொகொ மெள்ளி நிஸ்தி3ன்னொதெ3வோ' -மெனி மகி3 2ள்ளி ஹொங்கும் ஜேடி3யொ.

எல்லெ கொனக்கீ நாரது3க் களயி கா3ம் அஸ்கொ டொ3ம் டொ3ம் தெ3ட்டத்தொநிள்ளிடி3யொ. மென்க்யானுக் எல்லெ களனி அவி தெங்கொ தெங்கொ மொன்னுதா2னுக் கெ2னி ஸிவத்த நிள்ளிடி3யா.

ஒண்டெ தி3ன்னும் சளரியெ காம் அஸ்கி ஹொலொ ஹோத்தொ நிளி தி3வ்வொதி3ன்னுமுஸ் "ப்ரொட3க்3ஷன் டௌ3ன்" ஹொய்யொ. ஹன்னவுக் மதி3வ்நீ:த்தொ ஹொய்யொ. இக்கொ காஸ் தி3யெத் மெள்ளி 23த்தொ தே3த்தொகொன்னி அப்3பெ3நீ:. ஒண்டெனாக் ஒண்டெனொ தோன் தீ3 வத்தொ கெராநீ:.

தி3ன்னு ஜாத்தொ ஜாத்தொ பூ3ளொக் நரக் ஹோத்தொ நிள்ளிடி3யொ.

கிஷுனு உஞ்ச ரீ: எல்லெ அஸ்கி ஸிலேத் அஸெ ஸோனுஸ் ஹொதெஸ். 'கலிகெ3ண்டொ3 அவ்லேத் ஸே' மெனி ஹவ்டிலெத் :தொ, ஒண்டெ கா3மும்ஒண்டெ ஸாள்தெனொ நிஸ்தொ பூ4யிம் "ஏர்" 4மட்லேத் ஹொதெஸ். எல்லெஸீதி கிஷுனு தெகொ ஜொவள் ஜீ - 'காய் பா3 கெரரத்தெ தூ. பொவ்ஸ் வரொ நீ:. தூகாய் மெநெத் ஸாள்னி கெர்லேத் ஸேனா. ஒண்டெ வெடி3க்கனுஸ் தூ ஸே' மெனி மெனாஸ்.

எல்லெகொ தெல்லெ ஸாள்தெனொ 'ஹிந்தொ3 வரொ பொவ்ஸ் நீ: மெனி ஹவ்டிஅமி கோ3ஸ் ரி:யெத், ஸொந்தொ வரொ பொவ்ஸ் அவத்தொ வேளொ ஸாள்னிகெரத்தொ களநாத்தொ அஸ்கி ஹவ்டன் ஜேட3ய். தெகொ ஹாலுஸ் மீ அத்தொமெள்ளி ப்ரயத்தன் கெரரத்தெ.'

எல்லெ ஐகத்திகின் கிஷுனுக் தெனு கெரெ உன்னொ காய்யெ மெனி களய்யொ. வரா தே3வ், பொவ்ஸ்

தே3வுக் தி3யெ நிஸ்தி3ன்னொ "கேன்ஸெல்" கெர்தியா.

'ஜவோ! ஜீ காம் கெரோ!' மெனி மெந்தியா.

[4ன்னு: தென்கச்சி ஸ்வமிநாதன் (மூல் தமிழும்)]

கெர்னொ மெனி நீ: கொன்னி தீ2ன் லோகு3ம். பார்தா2, நீ: கொன்னி
அப்3பு3நாத்தொ அத்தொ அப்33த்தொ. ரி:யெதி காம் கெர்லேதுஸ் மீ (43வத்3 கீ3தா 3.22)

1 comment: